Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Evo Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Evo Energie BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53302516.

Consument: natuurlijk persoon die producten en/of diensten van Evo Energie koopt voor privégebruik.

Niet-consument: rechtspersoon of natuurlijk persoon die geen consument is.

Koper: ieder natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten koopt van Evo Energie.

Producten: goederen tot koop waarvan de koper zich tegenover Evo Energie verbindt, waaronder systemen voor het opwekken van zonne-energie.

Diensten: de door of namens Evo Energie, al dan niet met betrekking tot producten, te verlenen service en ondersteuning, waaronder installaties, en onderhoud.

Offerte: schriftelijk aanbod van Evo Energie om tegen een bepaalde prijs een product en/of dienst te leveren en/of te plaatsten.

Koopovereenkomst: De overeenkomst tussen Evo Energie en koper, waarin de afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot de koop en installatie van het product.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, installatiewerkzaamheden, offertes en overeenkomsten met Evo Energie.

1.3 Deze algemene voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.4 Ook wanneer voor de uitvoering van overeenkomsten met Evo Energie derden worden betrokken zijn de voorwaarden van Evo Energie van toepassing.

1.5 In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 Offerte, overeenkomst en levering

2.1 Alle aanbiedingen van Evo Energie zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2 Een offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.3 Indien een koper een aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Evo Energie langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

2.4 Indien aanvaarding van een offerte (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Evo Energie hier niet aan gebonden. Er komt dan geen overeenkomst tot stand, tenzij Evo Energie anders aangeeft.

2.5 Iedere bestelling van producten en/of diensten wordt aangemerkt als een aanbod van de koper om de producten en/of diensten met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te kopen. Evo Energie aanvaardt het aanbod van de koper onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat zij de bestelling bevestigt.

2.6 Door Evo Energie genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief. Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, dan wel voor de uitvoering nog niet aangeleverde van belang zijnde gegevens van de koper, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.

2.7 Bij niet tijdige levering dient Evo Energie in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden.

2.8 Evo Energie heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2.9 Evo Energie is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 3 Risico-overgang

3.1 Het risico voor verlies van of schade aan het product gekocht door koper van Evo Energie gaat over op koper op het moment van aflevering. Aflevering vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in het orderbevestigingsformulier of zoals voorgesteld door koper en schriftelijk bevestigd door Evo Energie.

Artikel 4 Prijs, betaling en incasso

4.1 De koper is de prijs verschuldigd die Evo Energie in haar bevestiging aan koper heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Evo Energie worden gecorrigeerd.

4.2 Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Evo Energie gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft niet-consumenten niet het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst binnen 10 dagen per aangetekende brief ontbinden, tenzij; de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

4.3 De koopprijs is, indien niet anders is overeengekomen, in euro’s, door de koper verschuldigd op het moment van aflevering. Betalingen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Evo Energie is gerechtigd naar eigen keuze eerdere betaling te eisen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt geplaatst.

4.4 In het geval een consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Evo Energie, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening. In het geval een niet-consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de niet-consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Evo Energie, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.

4.5 Indien Evo Energie na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de koper buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlands incassopraktijk gebruikelijk is. Wanneer hogere kosten ter incasso moesten worden gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

4.6 Evo Energie heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.7 Niet-consumenten hebben zonder schriftelijke toestemming van Evo Energie niet het recht op verrekening of opschorting van betaling.

4.8 Levering van producten en/of diensten kan door Evo Energie tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van alle door Evo Energie aan koper geleverde producten blijft bij Evo Energie, zolang koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Evo Energie heeft voldaan en gaat pas dan over op koper, wanneer koper al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Evo Energie is nagekomen.

5.2 Zolang de eigendom van het product niet op de koper is overgegaan mag deze het product niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot de producten verlenen.

5.3 De koper verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde product aan Evo Energie toebehoort, indien hij in staat van faillissement mocht worden verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend, ten aanzien van koper de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard of indien enig beslag op zijn goederen mocht worden gelegd, Evo Energie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslagleggende deurwaarder mee te delen, dat het product eigendom is van Evo Energie.

5.4 De koper verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde product aan Evo Energie toebehoort, Evo Energie in te lichten indien hij tot verkoop van de (on)roerende zaak overgaat, waarop het geleverde product zich bevindt. Tevens is hij verplicht om de koper mee te delen, dat het product eigendom is van Evo Energie.

5.5 De koper is verplicht het product met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Evo Energie te bewaren.

5.6 Koper is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings,- en waterschade alsmede tegen dienstal. Evo Energie kan koper vragen de polis van deze verzekering ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van deze verzekering is Evo Energie gerechtigd tot deze penningen.

5.7 Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Evo Energie zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de producten terug te halen en de overeenkomst te ontbinden. Koper verleent Evo Energie toestemming om de producten zo nodig te verwijderen en terug te halen, alsmede zal koper Evo Energie daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking of iets dergelijks zou hebben plaats gevonden. Verwijdering van de producten geschiedt voor rekening van koper. Bij verwijdering van de producten is Evo Energie niet gehouden de voor het product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.

Artikel 6 Installatie en overige diensten

6.1 Het product wordt door koper zelf geïnstalleerd en aangesloten, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het product door Evo Energie wordt uitgevoerd.

6.2 De koper is jegens Evo Energie verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen c.q. voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product c.q. de juiste werking van het product in gemonteerde staat.

6.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de koper in het geval van het verrichten van diensten door Evo Energie in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
a) het personeel van Evo Energie c.q. de door haar ingeschakelde derde, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Evo Energie dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de koper heeft medegedeeld. b) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport. c) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage. d) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen. e) er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst. f) voor zover van toepassing zorgt de koper ervoor dat Evo Energie tijdig kan beschikken over de voor de diensten benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door koper in het kader van de uitvoering van de diensten te verschaffen gegevens.

6.4 De koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Evo Energie of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Evo Energie geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper Evo Energie hiervan tijdig in kennis te stellen.

6.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper.

6.6 Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door koper verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door koper ter beschikking worden gesteld; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

6.7 Evo Energie spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. Evo Energie is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren.

6.8 Evo Energie zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.

6.9 Indien er sprake is van meerwerk is Evo Energie gerechtigd om dit bij de koper in rekening te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door Evo Energie aan koper schriftelijk worden medegedeeld. De koper wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de koper schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door Evo Energie.

Artikel 7 Aanvaarding en bedenktijd bij koop op afstand

7.1 De koper, dan wel een in zijn opdracht handelende derde dient de door Evo Energie geleverde producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren.

7.2 Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene moeten door niet-consumenten schriftelijk gemeld worden aan Evo Energie binnen zeven dagen vanaf datum van aflevering. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.

7.3 Consumenten dienen Evo Energie binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.

7.4 Op voorwaarde dat de koper heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft Evo Energie de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten te vervangen door nieuwe producten, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is Evo Energie met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van consumenten met betrekking tot gebreken aan producten onverlet.

7.5 In het geval van “koop op afstand”, te weten; de overeenkomst met een consument waarbij, door Evo Energie, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals verkoop via uitsluitend het internet), geldt voor consumenten het volgende: consumenten mogen de koop van producten en/of diensten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst van een product ontbinden. Evo Energie mag een schriftelijke bevestiging vragen. Voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, voor verkoop ongeschikt zijn geworden of anders zijn gebruikt, is ontbinding niet mogelijk. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product en voor de daaraan verbonden kosten. De eventueel door de consument betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van een product worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht.

Artikel 8 Garanties

8.1 Evo Energie garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten gedurende de in de offerte en/of op de website genoemde garantietermijn geen gebreken vertonen en dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende en door de leveranciers afgegeven specificaties. Door leveranciers aan Evo Energie gegeven garanties voor producten zullen steeds aan kopers worden overgedragen. Voor zover er in de offerte en/of op de website door Evo Energie geen garantietermijn wordt genoemd, geldt er een garantietermijn van 6 maanden.

8.2 Indien het product of de geleverde dienst binnen de garantietermijn een gebrek vertoond, zal Evo Energie, onder verwijzing naar de volgende bepalingen, of waar mogelijk haar leverancier, het gebrek binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of naar haar keuze het product vervangen. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van consumenten niet aan.

8.3 Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Evo Energie is toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, het aangebracht hebben van veranderingen aan het product – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Evo Energie zijn verricht – en service of aanpassing door een voor het betreffende product niet-geautoriseerd service centre. De koper komt tevens geen aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Evo Energie geen invloed op kon uitoefenen, daaronder begrepen extreme weersomstandigheden.

8.4 Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de koper. Evo Energie streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

9.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op alle geleverde producten – waaronder ook ontwerpen, foto’s, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten – berusten bij Evo Energie, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Het is koper niet toegestaan deze producten te kopiëren, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Evo Energie is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. De wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag van de door koper aan Evo Energie voor het product of de dienst betaalde prijs.

10.2 Aansprakelijkheid van Evo Energie is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

10.3 Evo Energie aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens koper voor; schade door een gebrek of tekortkoming aan producten en/of diensten die door Evo Energie binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst; schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van Evo Energie op te volgen; schade die is veroorzaakt doordat Evo Energie gebruik heeft gemaakt van door de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de koper;

10.4 De Koper vrijwaart Evo Energie tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verbandhoudende met het installeren van de apparatuur, werking en aanwezigheid van de apparatuur.

Artikel 11 Ontbinding

11.1 Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Evo Energie gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van Koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Evo Energie gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Evo Energie is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

11.2 Indien koper eenzijdig de koop wil annuleren is koper aan Evo energie annuleringskosten verschuldigd. Evo energie heeft het recht om de gemaakte kosten in rekening te brengen aan koper. Deze kosten zijn incl. winstderving en voorbereidingskosten van de opdracht tot het moment van annulering. Er wordt bij het aangaan van de koopovereenkomst uitgegaan van de wettelijke omschrijving van het aangaan van een koopovereenkomst.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt, naast hetgeen hieronder verstaan in de wet en de jurisprudentie, verstaan de omstandigheid die de nakoming van een verbintenis verhinderen en niet zijn toe te rekenen aan degene die de verbintenis op zich heeft genomen.

12.2 Tijdens een situatie van overmacht worden de verplichtingen van de partij die aan de verbintenis moet voldoen opgeschort. Wanneer deze situatie langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Ten aanzien van geschillen is de rechter in het Arrondissement Gelderland, locatie Zutphen bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen een consument en Evo Energie is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de consument mede bevoegd.

Artikel 14 Diversen

14.1 Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op de website: www.evosolarprofessional.nl.